<div style="font-size:16px;text-align:justify;line-height:25px"> <div dir="ltr"> <span style=""><span id="docs-internal-guid-101b6a71-8eb1-4530-7656-e9ca5ec43847">Các phương thức cấu tạo từ trong tiếng Anh là kiến thức nền cơ bản nhất của ngữ pháp tiếng Anh. Trong đó, các nội dung chính của phương thức cấu tạo từ gồm:</span></span></div> <div dir="ltr"> &nbsp;</div> <ul> <li dir="ltr"> <div dir="ltr"> <span style=""><span id="docs-internal-guid-101b6a71-8eb1-4530-7656-e9ca5ec43847">Cấu tạo từ loại đơn lẻ: danh từ